Ứng dụng AI

Xây dựng các giải pháp công nghệ AI – xử lý ngôn ngữ, hình ảnh và âm thanh…